Doanh nghiệp nông nghiệp đối diện ba thử thách

Kết quả 30 năm đổi mới về lĩnh vực nông nghiệp, nước ta đã chuyển đổi thành công một nền nông nghiệp cung không đủ cầu sang nền nông nghiệp đáp ứng cơ bản thực phẩm cho gần 100 triệu dân và thừa để xuất khẩu. Năm 2017, xuất khẩu nông sản đạt 36,5 tỷ […]

Kết quả 30 năm đổi mới về lĩnh vực nông nghiệp, nước ta đã chuyển đổi thành công một nền nông nghiệp cung không đủ cầu sang nền nông nghiệp đáp ứng cơ bản thực phẩm cho gần 100 triệu dân và thừa để xuất khẩu.