Thẻ nguyên con (HOSO)

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty CP Thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh