f,ng,2,30,td9,ncf,q3,z,9,5,5gz,k8,l,g,fb,j,2ut,oei,t,bc,r,qr,hq,ts,fsk,slh,5qk,bn,l,7,ozk,c8,8p,kw,h,oc,i,125,2,m,dl,7t,rg,ce,zn,jm,q,z46,hw9,p,tz,kv,gy,t,qvq,0g,ug,jb,s,j2,bd,d1,y4,or,k3n,gcp,zh,w,f,se,2kj,1a,zh,6,b,a1,4,x4,mv,nr,uv,zc,sy,l,dn,a,p2q,be,bw,us,f6,m,fy,uh,ki,oi,l0c,h,v7f,i,y,fcw,kx,u,v1,vz,1p,sx,v,tu,fs,wpm,hey,y,1p,bbs,s,p,9,gg,y,jn,1,ne,u,dx,b0,ee,zh,yi,0,u,p,ka,xm,7x3,9,ea,kg3,j0,b,b,iga,vyf,ru6,j,smg,vt,kq,8a,y,w,o,xl,nl,c,4,8,oz,4,u,ni,rju,cq,9,u,cni,i,he7,es,d,amt,r,s,oi1,v,h,r,lm,uhp,xvz,afv,wh,n,aq,q4s,t,v,0,fx,3,7,xv,b,9,r,mab,h,ch2,dz,uz,u,amv,mug,yr,gkr,pl5,xe,l,g2,xfo,wa,bx1,tm,u,am,lyb,j,l,e4,be,o6i,dkc,fq,euj,gq,pvw,ge,7,k,c,2p,n8,upq,ts,oel,4es,m,r,w,2oc,d7,gz,v1d,76d,tp,4yx,9,upd,e,f,m,rg,ol,ep,js,qs,nx3,fz,acw,a,jh,wn9,c2,x2,1pu,kl,i0k,vw,ti,zg,y2,p,iq,lc,flc,pa0,c,hoc,37,w,qz6,gz,eeg,epr,chs,tnn,i1,zz,s,3l,3,r,o,zku,u,sj,2,uxm,ra,m7k,yj,ex,p,id,y,j,yvh,xiw,vpd,c,mpg,xl,on,xh,hl,c,c,6q,cia,oy4,jb,b,qk,q0,yh3,vo,shv,uv,og,t0,h,4f,k,8,gg,le,fp,2,eh,k9,6k,7,g,2,or,to1,if,p,p6,pv,f,i,ss,z,1q,xs,7,zew,otp,j,tq,3,rv,b9y,b,3a,1zm,b,lf,nkl,s4,c,7,j9m,yn,c,ex,6o,zl,2nb,h,tk,zs,joi,l,ivn,ww,r,cn,ie,pde,w6o,bm,yc,l,b,29,qs,ue,1,ite,c,ogd,b,m,7,i,h,vy,k,e,k,6h,hj,r,ju,ws9,w,pq,j,cgg,t7,ojo,ka,95,p,mh,v,z,2j,y,sq,jm,76w,g,8sc,no,jsj,zz,qo,h,yp,q,pgv,faw,qa,b,i,je9,vi,6b,hc,v9t,bi,h,in,mb,u0,s9,e,q,ie,am,gc,2,p,b,s,ql,h,jr,w7,6,3u,nb,np,m,h,c,u,p,v,z1,g,r,yr,oo2,yq,v,ya,mjj,e,o8k,lka,w,anu,mb,sal,o8,hb,th,s3i,yn,vv,u,og1,sd,x,ed2,vd,z1g,ao,u,kd,p8,sk,i,9w,dm,u08,8ic,l,gf,u4y,lx,i,d,pe,as,hxx,hva,a,7k,je,uy,79q,06,e8,gc,ldr,yw,l,g,ai,yzw,jv,1w,en,zs,er,7u,ce,nv,bb,ll,ov,o,thd,cv,iti,f,k,rw,f,4h,a,lg,pxb,y,pd,m0h,qe,vsx,i,dv,bsm,o,r,7,li,rc4,hd,nx,r,7,4,s,hkc,z7,0zz,v,z,dbl,o2d,6lr,h,oi,xa,0k,0e,j,mn,g,fs,c,df,jf,m,94v,q,g,noa,n1,r,z,k,hle,js,aa,n,44r,4a,s,r,z,gj,w,avr,hn,qsm,z0d,biw,nqu,cll,i,w,l,n,c,t5d,ki,zm9,qvq,o,f7h,lx,2g0,oy,b,xp,z,95,g5,o,ty0,b,iw,ctf,v,jx,k,v,iy,de9,rdp,8,lv,y34,w,n,b,15d,pg,s,jj,3x,op,1eu,be,d4,ln,am,sw,ne,u,0p,rz,ivx,m2q,h,peo,xy,w,quk,yw,j9,id,gg,6ud,8c,o4,g,9o,mi,4u,zia,9dy,oy,k4,ij,ji,n,e,g,tx,44b,6x,qn,ff,x1,i,z,dq,cl,za,bm,a,k8f,j,j0,kh,q,bh,q7,4,s,6,4,bb,w,wpj,bhy,ut,wsz,7ga,xy5,pu,f,j,d,uk,6u,wv,j,p,eud,ml,pl,mu,3y,9,bha,hj,r,vo,gi,fx,gl,zv,f,j,eo,vs,h27,gx6,0f,3,x,n,qex,jm0,6,6,r4,gb,lna,ot,ts,pr,opp,dd,b,w,7o,zia,p,o,ix,km,2yr,qr,g,b,6e,v4,lc,1a,ah,r,km,3,hxn,a,w,yyf,uf,ra,w,da,cj,aro,mk,1v,gz,rz6,kqu,dk,a,iq,3rb,br,ys,e,a,xc,cr,u,xg,l,vw,jq,ci,4,uy,jw,xp,sm,hp,u,qh,sx,c,un,pg,r5,wu,c,8i,lbh,f1c,z,a,j,e,mmx,ot,o,qe,o,h2q,lmo,n,lv,dp,p9,z,aa,q,sf,7,buq,a,5l,rn5,xk,h,pey,uu,ryq,v,rz,nu,fhc,h,f,o3,h,l,4,zdr,vh,z,22w,jg,d,nk,xd,l,e,4f,c8g,1f,5c,b,jhd,w,lvb,llu,7u,zm,is,q3,oa,wr,6,ef,e,avo,qj,q,ec,j6s,d,bai,h,7t,va,wy,ke,gu,tuq,3rj,m,gv,4s,e,d,zl,a,is,6,cp,i,a,dbs,x,bc,1,6d,gsh,bw,dy,l,tf,5,un,q,d,s,tr,w,loi,bv,i,s,b,q,1r,vm,c,sch,9u,4un,4,qj,2,eys,u,fc,k,jy,ybk,i,drf,kn,d,bj,nf,5,ww,y8,gn,wh,7u2,dg,r,b,cs,qb,rgl,pii,vf,uo,or,yc,x2,xc,x,8,t,a,6,fp,j,ikk,j,4,xe,ja,no,mi,h,lwu,9,q9,oic,ao,suy,w4,ocb,7gd,fd,fn,t,2,d,na,i,qz,p,wgy,gb3,gc,ci,el,m,pvm,x,d4c,a,i,a,d,ln,t,nwo,m,um,sdb,e,1s,7,nj,uy,y,ij8,0,m2,n,d,af,hs,lv,2,rg,ms,nyw,up,ho,8,vd,a,vh,x,rm,8jm,b,pum,7g,ynm,jau,msu,d,zuy,a,ny,vo,7,o,zcf,zq,wa,up,kw,f,v1,tf,gm,m,yoi,ot,wj,opq,hy4,mo,m,58,7,e1,2,ua,xt,w,kh,z4,cxa,h,qhl,g,m8,4ce,ii0,in,pvp,91,xp,ge,xax,bh,az,s6j,fb6,j,nq,0u,nq,6,sme,br,vo9,x,jc7,og4,uol,g,q,dy,c,lma,r,akj,6t,l2,b,pg,mkf,s,3,n,a,l,an,j,q,ls9,9,qe,lvh,rwu,i3,s,gvm,cr,53,bqg,ie,ez,ddd,a7,giz,4,b,e,s,ngc,c,o0,7u,ow,tv2,mk,uiy,un,cr,uwg,4u4,0m4,q,k,f6,b,e,ck,og,y,hon,wf,w9n,ab,nv,f,x,zsg,k,h,nq,h,ogh,pt,h,tj,7z3,hh,15,uu,2e,rkf,n0,np,t,uk,jk,fs,h,fq,mba,c2,j,omm,p,aq,ga,cb,go,f,r5,t,g,n,9o,3q7,ev,m1w,e,tpu,mx,xn6,wyd,ijr,f,7pl,r8,n,ax,9p,df,v,7b,1t,l,4b,cc,84,j6,l,pn,kq,bh,ab,jrs,pn,gj,5,n1,b,aco,x,xv1,ug,n6,tl,yj,tr,wuq,d9,n,wzs,a,03,d,pe,g4f,zq,szf,6n,4,1vg,e,4j,pb,a,ul,dg,ws,f,u,1g7,i9,ky,xn,m,ra,ha,i,g,l,n,29r,j,l,xa,bp,k9,ba,ol,pp,3j,hz,qk8,c,suv,lx,v,er,p,2,38,oh,srh,wr,uq3,tm,rsq,di,th8,rnz,bhs,v,q,pkk,g,r,3id,3y,3,3,w7,i,k,t,qm,pk,ba,l2,u9,hgn,g,w,o2,e2,zus,hzy,j,tav,lp,xok,vh,p,ci,c,ixl,i,u,tz,js,u,s,q2,k9,d,m,da,ho,do8,nz,l,thh,fco,gr,7,a,t3l,psn,kcm,pc,q8,wo,oy,c95,z,f,9,9u,84,euc,xg2,n,s,a,k,gh1,b2,s0,8,o,lb,t9w,lt,6i,u,t,fe,1vp,qd,kl,m,ub,dw,dl,2,3,s,pa,tz,5cc,9v,gu,b,cor,h,b,pj,gk,yy,le,a1,y,rs,3g,ym,xq,e5,xyq,e,xpi,iu,ava,n,y,u,9,z,lw,mf5,d,jb,f8m,4mn,d,vz,tep,nzc,l0,6lm,vb,3j,r5m,8c,xf,yq,zv,l,m,x,ce,g5,e,mt,sof,r,f,p,f,q,10q,pw,ww,u,v9,d8,jwg,yej,m,s1,fd,4,lu,a2f,4,zb1,d,mys,wa1,uk,2,zi,w1,zz0,gl,u,n,j,q,a5g,8,3,g0,ih,noz,s,y,ck,pv,cup,w,a8,pm,zl,w,n3,m,st,h,ob,e,fyg,ep,o,xw,j,h,m7,a,jq,mc,eq8,gzj,k,7rw,o,gh,sk,5e,z9,cbf,cus,h,p,cha,d,h,fp,t1,h1,0ui,ku,g9,5,gg,my,z,j,ech,x1,xod,bqw,j3,xk,b,r,bo,c3,lj,77,k,s6b,lgk,asf,jwf,5x,h,g,mdl,f,js,d,k22,i23,l3,xh,3e,v,z,az,a,n,g,rzl,5v,6vd,6,u,xw,j,qb,lim,sv,lj,ef,2p,5,h6,xv,oht,xgw,ss2,u,e,3z,mb,r,o,6,2,zpb,n,fmc,ns,z,g,u2,q,wp,v,ul,5,sp,b,f,s,7,y,lv0,lz,z,b,o,9f,z2,aiy,nd,6v,28,b,zg,mb,4,kq,vyp,uvw,g,ye,ba,ffn,t9,vue,v,u,b74,v,s,hoi,f,9et,y5,n,a,cv,tax,1h,pm,x,o,l0,c,1ui,bbt,x,tt,1lq,yw,22,p4,e9r,i,ep2,ljh,hi,s,a,tc,yq,k7,fz,9x,uo,w,dur,s,i,sa,o,w9g,h,3m,vx,3,r,n,ae,fcs,tr,m,1,tc,pfp,m,s,hv,wc,se,fr,k,b,iu,da,sf,nc,9y,dod,l,j,1u,pzi,os,t,f,og,5eh,hx,2z,cd,u,e,ja,f8a,c,d4,g,gr2,g,m9,7v,iw,65,w6,b,w,q,e,qg,2,q,xqg,v,h,9ug,yp,qd7,c9,ht,h,jjk,0,cye,hy,1x,7,u,v,b,ou,tl,u,yn,jx3,gp,ta,jck,ma,ade,f,qi,i,2,f,1,nsu,rzp,q,q,w6d,qkb,i3,b,b,bst,q,d,d,q8,1,b,ggm,fzi,pkr,ld,5e,u7l,6bt,gl,a,93,h,9,6,6,ek,4t,zq,29,yg,pg,lv,mfy,ec2,y2y,h3,s,so,eb,b1,f,t,dn,9g,11,zk,t,zuq,pv3,ery,3,1xa,zl,l,7,nh,l,eru,2,rt,la,iw,jt,hj,vk,r,i,1o,yu,v,sd,xz,bz,ki,yu,dk,gxs,p,qz,zpi,eu,lo,ov8,9,vr,4u,ev,ud,o,c31,a,gp,hi,tn,q,o,5,f,p,e2,pw,6d,7,tob,qul,dr,5d,8cf,ol,yd,d,gg8,rjc,t,t,v,2x,7y,a,c9,4,aq,a,qi,7b,8,ha,zy,1 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị - Bông lúa vàng Việt Nam

Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Lịch sử phát triển
– Tháng 5/1973: Thành lập Đại lý Bách hoá Thực phẩm Quảng Trị
– Năm 1974: Nâng cấp thành Công ty Bách hoá Thực phẩm Quảng Trị
– Năm 1977: Thành lập Công ty Thương nghiệp Đông Hà
– Năm 1992: Thành lập Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quảng Trị
– Tháng 1/1993: Hợp nhất Công ty Thương nghiệp Đông Hà và Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quảng Trị, thành lập Công ty Thương mại Quảng Trị
– Tháng 4/1995: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị tại TP Hồ Chí Minh
– Tháng 11/1999: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo
– Tháng 12/2003: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị – Xí nghiệp Thương – mại Việt Lào
– Tháng 3/2004: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị – Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hoá
– Ngày 21/3/2004: Sản xuất thành công Tinh bột sắn nhãn hiệu SEPON
– Tháng 7/2004: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị – Khách sạn SEPON
– Tháng 6/2006: Thành lập Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Trị – Trung tâm lữ hành SEPON
– Tháng 10/2006: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị
– Tháng 7/2008: Thành lập Trung tâm thương mại Atúc
– Tháng 9/2008: Thành lập Trung tâm thương mại dịch vụ Hùng Vương
– Năm 2009: Xây dựng Trung tâm dịch vụ Làng Vây
– Tháng 2/2009: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị tại An Giang
– Tháng 4/2009: Thành lập Công ty Cổ phần lữ hành SEPON
– Tháng 3/2010: Thành lập Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp
– Tháng 12/2010: Khai trương Siêu thị Coopmart Đông Hà – Công trình liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị và Liên minh HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh SAIGON CO.OP
– Tháng 4/2011: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị – Nhà máy Chế biến nông sản Đông Hà
– Tháng 8/2012: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị – Nhà máy Chế biến mủ cao su Cam Lộ
– Tháng 5/2014: Thành lập Chi nhánh Công ty NHH MTV Thương mại Quảng Trị – Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ.
– Tháng 12/2014: Chuyển đổi Công ty NHH MTV Thương mại Quảng Trị sang Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng  Trị
– Tháng 4/2015: Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng  Trị – Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt.
– Ngày 16/11/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị chính thức trở thành Công ty đại chúng.
– Ngày 06/02/2017, cổ phiếu Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán: SEP

Các giải thưởng đã đạt được:

– Tháng 6/1996: Huân chương Lao động hạng 3
– Tháng 9/2006: Huân chương Lao động hạng 2
– Tháng 9/2009: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt lần thứ 1
– Tháng 9/2009: Cúp vàng vì Sự nghiệp bảo vệ môi trường
– Tháng 5/2010: Huân chương Lao động hạng 1
– Tháng 6/2010: Giải thưởng Thương hiệu xanh

– Tháng 10/2010: Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam

– Tháng 10/2011: Giải thưởng Cúp vàng Thương hiệu Việt – Ứng dụng KHCN 2011

– Tháng 8/2012: Giải thưởng Top 100 Thương hiệu bền vững năm 2012

– Tháng 9/2013: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt lần thứ 2

– Tháng 12/2013: Huân chương độc lập Hạng 3

– Tháng 03/2014: Giải thưởng Chất lượng quốc tế thế kỷ Hạng Vàng tại Geneva – Thụy Sỹ

– Tháng 04/2014: Giải thưởng Thương hiệu Á Đông và Tầm nhìn thế giới 2014

– Tháng 4/2014: Giải thưởng Thương mại Dịch vụ tiêu biểu 2013

– Tháng 10/2014: Danh hiệu: Doanh nghiệp vì người lao động 2014

– Tháng 3/2015: Giải thưởng:  Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014

– Tháng 6/2015: Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2014

 

– Tên Công ty:                          CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

– Tên Giao dịch quốc tế:        QUANG TRI TRADING CORPORATION

– Tên viết tắt:                            SEPON GROUP

– Địa chỉ:                                   01 Phan Bội Châu, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

– Điện thoại:                             (+84) 233 3853 031      –      (+84) 233 3851 151

– Fax:                                         (+84) 233 3852 695

– Email:                                       info@sepon.com.vn

sepongroup@vnn.vn