Công ty TNHH MTV Sông Chu

 

Giới thiệu công ty

I – Giới thiệu tóm tắt về Công ty:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Công ty TNHH một thành viên sông Chu được đổi tên từ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu từ ngày 10/6/2011 và được chuyển đổi từ Công ty thủy nông Sông Chu Thanh Hóa theo mô hình Công ty TNHH một thành viên từ tháng 5/2007. Công ty là doanh nghiệp 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Công ty có chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi, gồm: Hồ Cửa Đạt, Hệ thống thủy nông Bái Thượng, hệ thống thủy nông Sông Mực, hệ thống thủy nông Yên Mỹ, 34 hồ đập vừa và nhỏ khác, 214 trạm bơm với 468 máy bơm các loại từ (450-4000) m3/h và 8 hệ thống tiêu lớn để tưới, tiêu nước cho trên 134.000 ha diện tích gieo trồng của 15 huyện và thành phố Thanh Hóa, trong đó có 7 huyện Miền núi. Ngoài nhiệm vụ chính nêu trên, Công ty còn khai thác các khả năng công trình để kinh doanh cấp nước cho các cơ sở sản xuất công nghiệp như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Mía đường Nông Cống, Công ty CP giấy Mục Sơn, Công ty TNHH cấp nước Thanh Hóa, Công ty CP Bia Thanh Hóa, các nhà máy sản xuất công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn; Cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, phát điện; kinh doanh điện lực và xây lắp công trình v.v.

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty:

– Khai thỏc, xử lý và cung cấp nước: Quản lý, khai thỏc và bảo vệ cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi; kinh doanh cấp nước sinh hoạt và công nghiệp;

– Xõy dựng cụng trỡnh kỹ thuật dõn dụng khỏc: Xõy dựng, sửa chữa, cải tạo, nõng cấp cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi, thuỷ điện, dõn dụng, giao thụng;

– Lắp đặt hệ thống điện;

– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lũ sưởi và điều hoà không khí;

– Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất điện, Kinh doanh điện năng;

– Sản xuất thiết bị điện khác: Sản xuất, gia cụng cụng thiết bị, phụ tùng cơ điện;

– Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác chưa được phân vào đâu;

– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

– Kho bói và lưu giữ hàng hóa: Kho bói và lưu giữ hàng hóa trong kho khác;

– Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hỡnh khỏc: Cho thuờ máy móc, thiết bị xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hỡnh khỏc chưa được phân vào đâu;

– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Lập các dự án đầu tư, dự toán, thẩm định dự án, dự toán; tư vấn đấu thầu; quản lý dự ỏn cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi, xõy dựng dõn dụng, giao thụng, thuỷ điện, các công trỡnh nuụi trồng thuỷ sản, cấp thoỏt nước, nông lâm công nghiệp, sản xuất muối, điện hạ thế. Tư vấn thiết kế công trỡnh thuỷ lợi, cụng trỡnh điện; khảo sát địa hỡnh; giỏm sỏt thi cụng cụng trỡnh hạ tầng thuỷ lợi;

– Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

3. Bộ máy tổ chức, nhân sự, tình hình lao động, vốn kinh doanh:

3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm có:

– Hội đồng thành viên gồm: Chủ tịch và 4 thành viên HĐTV do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

– Ban giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và Phó tổng GĐ, Kế toán trưởng: Do HĐTV công ty bổ nhiệm, riêng Tổng Giám đốc có sự thoả thuận của chủ sở hữu.

– Kiểm soát viên gồm: 03 người do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm..

– Các phòng, ban thuộc công ty: Tổ chức hành chính; Kế hoạch kinh doanh; Kỹ thuật; Tài vụ và Ban quản lý dự án.

– Các Chi nhánh phụ thuộc Công ty gồm có: Bái Thượng, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thành Phố, Quảng Xương, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Mường Lát, Bá Thước, Cửa Đạt có chức năng quản lý, khai thác các CTTL theo địa bàn.

3.2. Bộ máy tổ chức các Chi nhánh phụ thuộc gồm có: Giám đốc, phó GĐ và 3 tổ chuyên môn là: Tổ hành chính-tổ chức; Tổ Kỹ thuật- kế hoạch; Tổ Kế toán- thống kê. Trực thuộc Chi nhánh có các Cụm, Tổ sản xuất, Tổ quản lý công trình đầu mối…

3.3. Lao động và cơ cấu lao động: Tổng số cán bộ, CNV lao động toàn công ty là: 1.103 người (Chưa bao gồm lao động làm việc trong lĩnh vực ngoài công ích).

Trong đó có: Trình độ Kỹ sư, cao đẳng: 168 người; Trung cấp: 138 người; Còn lại là công nhân lành nghề.

3.4. Vốn kinh doanh: Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2014: 4.995.000.000.000 VNĐ.