Bộ Quốc phòng: Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm toàn quân tại Quân đoàn 4

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Tiểu đoàn 79 thuộc Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 (Đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng điểm toàn quân về “Công tác […]

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Tiểu đoàn 79 thuộc Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 (Đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng điểm toàn quân về “Công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội” năm 2018 – 2019).

1-6

Trước khi tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Tiểu đoàn 79, đoàn nghe đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 báo cáo kết quả triển khai, thực hiện xây dựng đơn vị điểm của Tiểu đoàn 79 đến tháng 7/2018.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn công tác kiểm tra khu kỹ thuật Tiểu đoàn 79
Qua kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh đánh giá, Quân đoàn và các cấp, các ngành đã quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ Tiểu đoàn 79 về công tác xây dựng điểm. Đơn vị xây dựng đầy đủ đề cương, kế hoạch, văn kiện và có Nghị quyết chuyên đề, tập trung giáo dục, quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bước đầu, đơn vị đã cũng cố cơ bản về doanh trại, xây dựng nề nếp chính quy và triển khai đồng bộ toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nhất là biện pháp về công tác giáo dục chính trị. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác tốt, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đầu tư nhân lực, vật lực, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đạt được yêu cầu của Bộ Quốc phòng giao việc làm điểm về “Công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội” để rút kinh nghiệm trong toàn quân vào tháng 7/2019.