5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Sau 5 năm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp vào thành tích chung trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đảm bảo các mục tiêu về Kinh tế, […]

Sau 5 năm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp vào thành tích chung trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đảm bảo các mục tiêu về Kinh tế, Xã hội, Môi trường.
Kính mời quí vị cùng hướng lên màn hình để nhìn lại những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về các điển hình tiên tiến được tuyên dương