Đăng ký xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam”, Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” năm 2018

Bộ Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vào tháng 9 năm 2018. Để triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 về tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập […]

Bộ Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vào tháng 9 năm 2018. Để triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 về tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bao gồm trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trao tặng Giải thưởng “Bông lúa Việt Nam” lần thứ III và Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II.

Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trình Bộ hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” và Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”. Tuy nhiên qua thẩm định, số lượng hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng, Danh hiệu chưa đại diện được hết các lĩnh vực của ngành và chưa có sự tham gia của đơn vị/doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đơn vị/doanh nghiệp nghiên cứu gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 và Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/4/2015.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)  trước ngày 10/8/2018. Đơn vị tham khảo Kế hoạch số 3088/KH-BNN-TCCB, Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT và Quyết định số 1266/QĐ-BNN-TCCB trên Website của Bộ, địa chỉ http://www.mard.gov.vn tại chuyên mục “Thi đua khen thưởng”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Phòng Thi đua Khen thưởng (Vụ tổ chức cán bộ) điện thoại: 024.38434673; 08044111; Fax: 024.38436815.

Chi tiết xin xem tại đây